Głównym celem KS jest:

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 • Wsparcie wszelkich osób z różnorodnymi problemami
 • Minimalizowanie skutków bezrobocia
 • Promowanie aktywności i przedsiębiorczości społecznej
 • Pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia
 • Wzmocnienie poczucie wiary i akceptacji w siebie

KS inicjuje i wspiera rozwój grup samopomocy i wsparcia, dążąc do ich wzmocnienia i usamodzielnienia.

KS zostaje powołany zarządzeniem kierownika / dyrektora i jest wpisany w strukturę ośrodka jako odrębna komórka. Wskazane jest wpisanie działalności KS w strategię rozwiązywania problemów społecznych lub lokalny plan rozwoju.

KS jest oparty na następujących aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – Dz.U.64 2004, poz. 593, Dz.U.99 2004, poz. 1001 (m.in. strategia rozwiązywania problemów społecznych, tworzenie ośrodków wsparcia, kontrakt, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy) w szczególności można wykorzystać zapis z Art. 51. Pkt.4 Art. 51. 1. Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia. 2. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. 3. W ośrodku wsparcia mogą być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. 4. Ośrodkiem wsparcia jest środowiskowy dom samopomocy, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.
 • ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz.U.147 2002 poz. 1231; Dz.U.167 2002 poz. 1372; Dz.U.80 2003 poz. 719 (m.in. finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem lub likwidacją skutków nadużywania alkoholu)
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U.96 2003 poz. 873 (wolontariat)

KS jest budowany w oparciu o następujące wartości:

Uczestnictwo – każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w życiu społeczno – ekonomicznym swojej społeczności
Partnerstwo – każdy członek klubu jest tak samo ważny
Współpraca – problemy społeczne mogą być skutecznie rozwiązywane jedynie dzięki zaangażowaniu wielu podmiotów
Oparcie na doświadczeniach członków klubu – bazę do pracy stanowią doświadczenia ludzi związane z przezwyciężaniem otaczających ich problemów

Osoby korzystające z działań KS to między innymi :

 • osoby borykające się z różnorodnymi problemami życiowymi, w tym:
 • osoby wykluczone i marginalizowane społecznie,
 • osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale,
 • kobiety pozostające poza rynkiem pracy,
 • osoby niepełnosprawne, w tym upośledzone umysłowo i chore psychicznie,
 • wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • osoby uzależnione po okresie leczenia odwykowego,
 • matki samotnie wychowujące dzieci,
 • osoby bezdomne i zagrożone utratą mieszkań,
 • osoby opuszczające zakłady karne,
 • mniejszości etniczne i narodowe,
 • uchodźcy,
 • osoby przewlekle chore.

Podstawowe formy działania KS to:

 • grupy samopomocowe,
 • grupy wsparcia,
 • grupy terapeutyczne,
 • grupy edukacyjne,
 • poradnictwo,
 • szkolenia,
 • wolontariat,
 • wymiana usług (barter),

 

Niezbędne zaplecze KS:

Ludzie:

Zespół OPS powinien znać i rozumieć ideę KS. Pracą KS kieruje koordynator. Koordynator powinien być zatrudniony w OPS i zadanie prowadzenia Klubu powinien mieć wpisane w zakres czynności (nie musi być to pełny etat). Zadaniem koordynatora jest przede wszystkim:

nadzór i monitorowanie pacy klubu,
dbanie o rozwój klubu (min. współpraca z partnerami, promocja idei samopomocy),
organizacja pracy grup.

W działania KS zaangażowani są animatorzy grup. Zadaniem animatorów jest przede wszystkim:

inicjowanie nowych grup,
prowadzenie pierwszych spotkań grup,
udzielanie informacji na miejscu.

Koordynator i animatorzy KS powinni współpracować z ekspertami i profesjonalistami, np.: psycholog, prawnik, doradca zawodowy, pracownik socjalny, w zależności od potrzeb grup.

Techniczne

dostęp do pomieszczenia – dobrze, aby było ono dostosowane dla osób niepełnosprawnych – przynajmniej jedna sala. Klub może tworzyć punkty spotkań w terenie.
Czas otwarcia Klubu – punkt informacyjny w Klubie powinien być czynny minimum 6 godzin tygodniowo ( w tym częściowo w godzinach przedpołudniowych, a częściowo popołudniowych, np. 8-10 lub 16-18).
Wyposażenie: podstawowe meble. Rekomendowane: dostęp do telefonu, komputera z drukarką, xero.
pomoce dydaktyczne – tablica, rzutnik, biblioteczka, artykuły papiernicze, itp.

Kluczowi partnerzy KS

 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pacy ( w tym publiczne służby zatrudnienia, np. Powiatowy Urząd Pracy),
 • publiczne służby medyczne (poradnie),
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • lokalni przedsiębiorcy,
 • wolontariusze,
 • inne Kluby Samopomocy lub Kluby Integracji Społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *